Τελευταια Νεα

8 Ιουλ 2016

Οι ημερομηνίες των μεταγραφών στην ΕΠΣΝΑ

Τις ημερομηνίες των μεταγραφών παικτών ανακοίνωσε η ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Σας παραθέτουμε τις ημερομηνίες στις οποίες θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών, οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες μεταβολής ποδοσφαιριστή:
  1. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ): Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.
  2. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΟΜΑΔΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟ): Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016. Από ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και από ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1017 έως και ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
  3. ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ:  Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και από ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
  4. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ): Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως και ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και από ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
  5. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ: Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και από ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
  6. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016 έως και ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και από ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20167 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
  7. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ: Από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 έως και ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
Από φέτος στη στήλη της ιατρικής βεβαίωσης της αίτησης μεταβολών (σελίδα 2), πλέον της υπογραφής και της σφραγίδας του ιατρού, θα πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα, επί ποινή ακυρότητας, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. του ιατρού.Στην ίδια σελίδα της αίτησης, συμπληρώνεται η δήλωση του κηδεμόνα σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω των 18 ετών, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π. και σε περίπτωση αίτησης για «ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου που τον αποκτά, θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών από δημόσια Αρχή.Η συμπλήρωση του 10ου  έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την έκδοση δελτίου (αρχική εγγραφή) , υπολογίζεται μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του προηγουμένου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, ήτοι το ημερολογιακό έτος 2016, δικαίωμα έκδοσης δελτίου έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2005 ενώ το ημερολογιακό έτος 2017, έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2006.Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους, ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας από την οποία προέρχονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.Για την αρχική εγγραφή έλληνα ποδοσφαιριστή άνω των 12 ετών, θα πρέπει να προσκομίζει φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Πιστοποιητικά γεννήσεως – ταυτοπροσωπίας, δεν γίνονται δεκτά, αλλά μόνο για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών.Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα πρέπει να προσκομίζουν πλην των υπολοίπων δικαιολογητικών που αναφέρονται στον κανονισμό, πιστοποιητικό υγείας από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια οργάνωση υγείας, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία.Για την αρχική εγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, άνω των 12 ετών, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της Χώρας του.Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει σε σωματείο του εξωτερικού, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ενωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.Ο κανονισμός εγγραφών, μεταγραφών κ.λ.π., έχει αναρτηθεί αυτούσιος στην ιστοσελίδα της Ενώσεώς μας (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ), από όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τα ερασιτεχνικά σωματεία ξεκινά από τη σελίδα 62.Εφιστούμε την προσοχή στα σωματεία, τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών, ο οποίος πλησιάζει τους 180 (ανώτατο όριο), ότι μετά την συμπλήρωση του αριθμού αυτού, αιτήσεις για έκδοση δελτίων θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο. Θα πρέπει λοιπόν τα σωματεία αυτά, να προβούν σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, είτε ατομικά κατά την περίοδο των αποδεσμεύσεων (1/7-30/8) είτε ομαδικά και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του υπερβαίνει τους 140 στέλνοντας στην Ε.Π.Ο. (Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών) ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου) και καταβάλλοντας συγχρόνως το παράβολο στην Ε.Π.Ο., το ύψος του οποίου δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμη, στο λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082-021433-637 αποστέλλοντας σ’ αυτήν και την απόδειξη Τραπέζης. Η ομαδική αποδέσμευση αφορά μόνον ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου έως 30-6-2016. Τέλος η περίοδος που γίνονται οι ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι 1/7/2016 έως και 1/8/2016, 1 έως 30/9/2016 και 2 έως 31/1/2017.Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, ότι μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Κατά τα ανωτέρω τους υπεράριθμους ποδοσφαιριστές, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν, ήτοι με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., ήτοι με ατομική αίτηση αποδέσμευσης στην ‘Ενωση στις κατάλληλες ημερομηνίες.Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο. (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ διατάξεις εφαρμογής κανονισμούς για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).Επίσης σας γνωρίζουμε τις νέες τιμές παραβόλων έκδοσης των δελτίων ορισμένου χρόνου:
Δελτίο ενός (1) έτους ογδόντα (80) ευρώ.
Δελτίο δύο (2) ετών εξήντα (60) ευρώ.
Δελτίο τριών (3) ετών πενήντα (50) ευρώ.
Σας έχουμε αποστείλει ικανό αριθμό αιτήσεων μεταβολών ελλήνων ποδοσφαιριστών περιόδου 2016-2017 και παρακαλούμε όπως προβείτε σε λελογισμένη χρήση διότι, με απόφαση της Ε.Π.Ο. αυτές τιμώνται πλέον με ένα ευρώ, υποχρεουμένου του σωματείου να καταβάλει αυτό το ποσό. Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας αποφάσισε όπως δοθούν στα σωματεία μας δωρεάν τα έντυπα αυτά και σε βάρος του ταμείου της Ενώσεως.Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.